9 மாவட்டங்களுக்கு இரண்டு நாட்கள் மழையின் காரணமாக உள்ளூர் விடுமுறை

9 மாவட்டங்களுக்கு இரண்டு நாட்கள் மழையின் காரணமாக உள்ளூர் விடுமுறை உள்ளூர் விடுமுறை - தமிழ்நாட்டிலுள்ள ஒன்பது (9) மாவட்டங்களில்…

0 Comments